Progress: 4%

 Dè th’ ann an Survey PRAEG?
 
black_square_bullet_2.jpg Suirbhidh seachdaineach mu na meadhanan Gàidhlig
black_square_bullet_2.jpg Fosgailte do luchd labhairt agus luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig ann an Alba
black_square_bullet_2.jpg Gabhaibh pàirt air-loidhne no tron phost
black_square_bullet_2.jpg Coisinn eàrlais bùtha no tog airgead dhan choimhearsnachd no do charthannas
black_square_bullet_2.jpg Gabh pàirt ann am farpaisean le duaisean bhrèagha à Alba
black_square_bullet_2.jpg PRAEG = Pannal Rannsachaidh Amhairc & Èisteachd na Gàidhlig
black_square_bullet_2.jpg Air a ruith le TRP Research às leth MG ALBA

What is Survey PRAEG?
 
Blue Square Bullet 2Weekly surveys about Gaelic TV and radio services
Blue Square Bullet 2Open to Gaelic speakers and learners living in Scotland
Blue Square Bullet 2Take part online or by post
Blue Square Bullet 2Earn vouchers or raise money for a community group or charity
Blue Square Bullet 2Entry into prize draws to win quality Scottish prizes
Blue Square Bullet 2PRAEG = Pannal Rannsachaidh Amhairc & Èisteachd na Gàidhlig
Blue Square Bullet 2Run by TRP Research on behalf of MG ALBA


Gus lethbhreac den Fhios Dìomhaireachd fhaicinn airson Survey PRAEG, gliogaibh AN SEO.
To see a copy of the Privacy Notice for Survey PRAEG please click HERE.